Psychika względem ciała – w zdrowiu i w chorobie

Współcześnie mamy do czynienia z medycyną chorób przewlekłych, co skłania badaczy do podjęcia próby znalezienia czynników wspierających jakość życia wśród różnych grup chorych. Mimo że czas życia osób ciężko chorych znacznie się wydłużył, to jednak zauważono, że dłuższy czas przeżycia nie zawsze przynosi chorym większe szczęście. Coraz więcej autorów podkreśla konieczność wyjścia poza tradycyjny, redukcjonistyczno-biomedyczny model rozumienia choroby, proponując uwzględnienie modelu biopsychospołecznego zdrowia i choroby. Stąd widoczny zwrot profesjonalistów różnych dziedzin w kierunku subiektywnej oceny własnego funkcjonowania i samopoczucia pacjentów. Jest to szczególnie istotne w procesie psychoterapii i wsparcia psychologicznego kierowanego do osób przewlekłe chorych somatycznie. Jednym z bardzo ważnych, subiektywnych czynników wpływających na to, jak ludzie chorzy radzą sobie z chorobą jest ich subiektywny obraz ciała. Zauważono, że choroba może istotnie zniekształcić to, jak pacjent widzi swoje ciało. Z kolei im gorszy jest obraz ciała, tym gorszy będzie proces przystosowania do choroby i leczenia. W naszych badaniach śledziliśmy znaczenie obrazu ciała zarówno wśród osób zdrowych somatycznie, ale mających problemy emocjonalne (objawy depresji), jak i chorych somatycznie. Jeśli interesują Cię dotychczasowe wynikami wspomnianych badań, zapraszamy do lektury naszych wybranych publikacji:

Pięta, M., Rzeszutek, M., Lendzion, M., Grymowicz, M., Pięta W.,Kasperowicz, A., Kucharski, M., Przybył, M., & Smolarczyk, R. (2021). Body Image During Pregnancy in the Era of Coronavirus Disease 2019: The Role of Heterogeneous Patterns of Perceived Social Support. Frontiers in Psychology, 12: 742525.

Rzeszutek M., Podkowa K., Pięta M., Pankowski D., Cyran-Stemplewska S. (2021). Comparative study of life satisfaction among patients with psoriasis versus healthy comparison group: the explanatory role of body image and resource profiles. Quality of Life Research, 30, 181–191.

Rzeszutek M., Pięta M., Huzar M. (2019). Profiles of resources and body image in health and illness: A comparative study among females with rheumatoid arthritis, females with breast cancer and healthy controls. Brain and Behavior; e01488.

Pięta M., Rzeszutek M., Gasik R. (2019). Body image, pain and level of resources among arthritis patients: the moderating role of gender. Psychology, Health and Medicine, 25, 802–811.

Rzeszutek M., Oniszczenko W., Schier K., Biernat-Kałuża E., Gasik R. (2016). Sex differences in trauma symptoms, body image and intensity of pain in a Polish sample of men and women suffering from chronic pain. Psychology Health & Medicine 21, 827–835.

Rzeszutek M., Schier K. (2008). Doświadczenia utraty a obraz własnego ciała u młodych dorosłych. Psychologia-Etologia-Genetyka, 17, 89–110.

Rzeszutek M., Schier K. (2008). Tak bolesne, że aż obce? Związek pomiędzy depresją a obrazem ciała u młodych dorosłych. Psychoterapia, 4, 5–16.

Obróć ekran, aby przeglądać stronę